Сум хөгжүүлэх сангийн зар

2019 оны Сум хөгжүүлэх сангийн төслийг 6 дугаар сарын 3-наас 14-ний өдрийг хүртэл ЗДТГ-ын Хөдөө аж ахуйн тасагт хүлээн авч байна.