Улсын төсөв болон гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр /ЭМТ/

ОНХС аас 3000,0 төгрөгөөр  Явуулын амбулторын үйлчилгээг 6 сарын 21-22 ны өдрүүдэд авч 6 төрлийн нарийн эмч ирж  нийт үзлэг давхардсан тоогоор 1013 хүн хамрагдав.