Улсын төсөв болон гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр /ЕБС/

Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн хүрээнд бага ангийн сурагчдын унших чадварыг сайжруулах зорилгоор 4.2 сая төгрөгний өртөг бүхий номын баяжилт хийгдсэн.