Улсын төсөв болон гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр /СТ/

Улсын төсвийн 1 тэр бум 58 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй хүүхдийн цэцэрлэгийн  барилгын ажил 60 хувьтай явагдаж байна.

Төсвийн хөрөнгөөр 1,200,000 төгрөгөөр  гэрлийн дотоод монтажны  утсыг бүрэн шинэчлэлт хийсэн.