Улсын төсөв болон гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр /СӨБ/

Улсын төсвийн 1 тэрбум 200 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шинэ соёлын төвийг И ПИ ЭС компани 100% хувьтай бариад байна.