Улсын төсөв болон гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр /ЗДТГ/

ОН-ийн төсвөөс 2 авто машины граж, МЭҮТ-ийн склад барих 6500.0, замын гэрэлтүүлэг 10.0 сая, хогны машины засварт 4.8 сая, УБ хотод “Алтан нутаг-Эрүүл хүнс” үзэсгэлэн худалдааны арга хэмжээнд 2.500.000 төгрөг